DIỄN ĐÀN THANH NIÊN QUẢN ​TRỊ INTERNET VIỆT NAM

Youth Internet Governance Forum Vietnam

Tại Việt Nam, Trung tâm Công nghệ Thông tin – Truyền thông Vietnet là đơn vị bảo trợ ​và đại diện cho Sáng kiến YIGF Việt Nam trong mạng lưới sáng kiến IGF toàn cầu được ​trao quyền bởi Hội đồng thanh niên YIGF và Hội đồng tư vấn YIGF.

Vietnet Information Technology and Communication Center supports the YIGF Vietnam as a neutral secretariat, endorsed by the YIGF Vietnam multistakeholder organizing committee

YIGF VIET NAM

Dự án Diễn Đàn Thanh niên quản trị Internet Việt Nam (Tên tiếng Anh: Youth Internet Governance ​Forum Viet Nam, viết tắt: YIGF Viet Nam) được thành lập năm 2019 dưới sự hợp tác của Quỹ SecDev ​và Trung tâm Công nghệ Thông tin – Truyền thông Vietnet (Vietnet-ICT).

YIGF Việt Nam được lấy cảm hứng từ Diễn đàn Thanh niên quản trị Internet (IGF) – một sáng kiến của ​NetMission được lần đầu tiên tổ chức vào năm 2010, song song với Diễn đàn Quản trị Internet Khu ​vực Châu Á Thái Bình Dương (APrIGF). Vì vậy, hướng tiếp cận của YIGF Việt Nam cũng giống như IGF ​– tiếp cận nhiều bên liên quan với mục đích nâng cao nhận thức của giới trẻ về quản trị Internet và ​khuyến khích thế hệ trẻ tham gia tích cực hơn vào quá trình thảo luận và ra quyết định về chính sách ​Internet.

Về YIGF Việt Nam

Dự án Diễn Đàn Thanh niên quản trị Internet Việt Nam được ​thành lập năm 2019 dưới sự hợp tác của Quỹ SecDev và ​Trung tâm Công nghệ Thông tin – Truyền thông Vietnet ​(Vietnet-ICT).

YIGF Việt Nam được lấy cảm hứng từ Diễn đàn Thanh niên quản trị Internet (IGF) – một sáng kiến của NetMission song song với Diễn đàn Quản trị Internet Khu vực Châu Á Thái Bình Dương (APrIGF). Hướng tiếp cận của YIGF Việt Nam cũng giống như IGF – tiếp cận nhiều bên liên quan với mục đích nâng cao nhận thức của giới trẻ về quản trị Internet và khuyến khích thế hệ trẻ tham gia tích cực hơn vào quá trình thảo luận và ra quyết định về chính sách Internet.


22222

TẦM NHÌN

Thúc đẩy sự tham gia tích cực của thế hệ trẻ ​nhằm hướng tới một môi trường mạng văn minh, ​trách nhiệm và bền vững.

 

Xây dựng một nhóm thanh niên nòng cốt có cùng mối quan tâm về chủ đề Quản trị Internet; nhằm nâng cao hiểu biết về quyền công dân số của thanh niên Việt Nam tập trung chủ yếu theo hướng tiếp cận trực tuyến, sự kiện, buổi gặp gỡ, và hội thảo cho các bạn trẻ.

SỨ MỆNH

1111

NHÀ TÀI TRỢ CHÍNH