YIGF Việt Nam

Hội đồng tư vấn

Mô hình hoạt động của YIGF Việt Nam là một Hội đồng thanh niên gồm 11 bạn trẻ là học sinh, sinh viên các trường cấp 3, Đại học tại Hà Nội đến từ nhiều chuyên ngành, lĩnh vực nhưng muốn tham gia các hoạt động xã hội và quan tâm tới Quản trị mạng. Các bạn trẻ này chính là những nòng cốt chính của YIGF Việt Nam trong quá trình xây dựng và phát triển YIGF Việt Nam nói chung cũng như lên kế hoạch cho Diễn đàn Internet 2021 sắp tới. Cụ thể cơ cấu tổ chức của YIGF Việt Nam gồm một Ban điều hành, Ban Đối Ngoại, Ban Truyền thông và Ban Nội dung. Trong đó, Ban Điều hành gồm các Trưởng ban chịu trách nhiệm quản lý và lên kế hoạch cho các thành viên ở mỗi Ban với sự hỗ trợ từ Hội đồng Cố vấn.

Hội đồng thành viên

Hùng Nguyễn

Phóng Viên

Minh Trang

Biên tập Viên

Phạm Thắng

CEO

Phương Dung

SV Luật

Hùng Nguyễn

Phóng Viên

Minh Trang

Biên tập Viên

Phạm Thắng

CEO

Phương Dung

SV Luật