YIGF Việt Nam

Mô hình hoạt động

Đơn vị bảo trợ - tài trợ

Vietnet-ICT

Đơn vị bảo trợ
Trung tâm Công nghệ Thông tin- Truyền thông Vietnet (Vietnet- ICT) được thành lập từ năm 2007, đăng ký là tổ chức khoa học công nghệ hoạt động trong lĩnh vực công nghệ thông tin (CNTT) và truyền thông trực thuộc Hội Khoa học phát triển nguồn Nhân lực nhân tài Việt Nam.

The SecDev Foundation

Đơn vị tài trợ chính
Quỹ SecDev là một tổ chức của Canada tập trung hướng tới an toàn, bảo mật và phát triển công nghệ cho các tổ chức và cộng đồng

Mạng lưới IGF

Năm 2021, YIGF Việt Nam được ghi nhận là sáng kiến trong mạng lưới IGF toàn cầu của UN.